INTERN REGLEMENT

Alle mannen, ouder dan 18 jaar zijn welkom in The Boots. We verwachten echter dat eenieder de regels van de club respecteert.

 

Huisregels van privéclub “THE BOOTS” (THEB bvba.)

1. TOEGANG TOT DE CLUB
De toegang tot de club is voorbehouden voor mannen vanaf 18 jaar, die een geldige lidkaart en een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen.
1.1 Lidkaarten
Lidkaarten zijn strikt persoonlijk en moeten samen met een geldig identiteitsbewijs getoond worden bij het binnenkomen van de club, en ook voorgelegd worden op aanvraag van de uitbater en zijn personeel. De houder verklaart kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement.
Een lidkaart kan te allen tijde ingetrokken worden zonder enige motivatie of terugbetaling. Ook het verlies ervan zal volledig ten koste zijn van de klant. Het is de uitbater en zijn personeel toegestaan om personen de toegang tot “The Boots” te weigeren zonder enige motivatie, ook personen die reeds eerder lid waren, zonder dat deze personen aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de resterende looptijd van hun lidkaart.
1.2 Drankenkaarten
De kaart moet betaald worden aan de kassa. Bij verlies van deze kaart wordt een vergoeding van € 100 aangerekend. The Boots aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebeurlijke drukfouten of mogelijke vergissingen op flyers en andere informatiekanalen. Ongeacht de fout, blijft de oorspronkelijke prijs gehandhaafd. Alle betwistingen moeten door de klant ter plaatse worden besproken of ten uiterste binnen de 10 werkdagen gedetailleerd per mail aan de uitbater worden gericht via geefeenseintje@telenet.be .

2. VERBODEN VOOR BEZOEKERS
Bezoekers van The Boots is het ten strengste verboden:
2.1 Beeld- en/of geluidsopnames te maken. Een gsm en elk ander multimedia-apparaat moet in de vestiaire in bewaring gegeven worden. Het is als bezoeker van de club ten strengste verboden foto’s of beeldmateriaal te maken. Wie toch beeldmateriaal aanmaakt, zal uit de club verwijderd worden. Indien de bvba THEB schade lijdt doordat het door derden aangemaakte beeldmateriaal naar buiten werd gebracht, zal de geleden schade op hen verhaald worden met een minimum van 500 euro, maar die schadeloosstelling kan ook oplopen tot honderdduizenden euro’s. Indien nodig zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
2.2 Illegale producten te gebruiken en/of te verkopen. Alle personen die in het bezit zijn van om het even welke verboden soorten drugs of die in The Boots gebruiken, zullen bij het vaststellen van deze feiten onmiddellijk uit de zaak verwijderd worden. The Boots heeft daarbij het recht om hun lidkaart zonder enige vergoeding in te trekken, en hun de toegang tot The Boots tijdelijk of permanent te weigeren.
2.3 Parfum of reukwaren te gebruiken bij een bezoek aan The Boots.

3. GEDRAG IN DE CLUB
The Boots is een plaats waar mannen met een interesse voor fetisj en bdsm elkaar ontmoeten. Er is geen verplichting om deel te nemen aan datgene wat je niet opwindt, maar hier is tevens geen plaats voor pottenkijkers.

4. DRESS CODE
Bezoekers van The Boots moeten voldoen aan de fetisjregels die de club handhaaft. In de regel betekent dit: leder, rubber,

neopreen, skin, militair, jeans, uniform, sportswear of naakt. Andere fetisjen zijn in The Boots niet toegelaten: daarvoor bestaan andere uitgaansgelegenheden. Gedetailleerde informatie omtrent de dresscode kan verkregen worden aan het onthaal of op onze website www.the-boots.com .

5. ONGEVALLEN EN DIEFSTAL
BVBA THEB kan niet verantwoordelijk geacht worden voor gebeurlijke ongevallen of de gevolgen ervan, maar zal er alles aan doen om eerste hulp aan te bieden, en indien nodig een dokter te raadplegen of hulpdiensten op te roepen, dit alles op de kosten van de klant. De uitbater en zijn personeel kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van persoonlijke eigendommen van de klant, ook al zijn deze opgeborgen in de bewaakte garderobe.

6. BEELD- EN GELUIDSOPNAMES
De uitbater van de club heeft het recht op het aanmaken van beeld- en geluidsopnames ter promotie van bepaalde evenementen, zoals het jaarlijks skinweekend, Monstermeat weekend, A Hard Night, en andere evenementen. Hij heeft ook het recht op het aanmaken van beeld- en geluidsopnames ter promotie van de club voor het ontwerpen van publiciteitsmateriaal, zowel gedrukt als online.
Dit materiaal blijft eigendom van de club. Indien andere organisaties ook beeldmateriaal wensen aan te maken voor eender welk doel, kan dit enkel en alleen na schriftelijk akkoord van de uitbater van de club.
Het is de klant toegestaan niet deel te nemen aan de opnames, maar hij dient dit wel meteen te melden bij de fotograaf van dienst. Eens het beeldmateriaal gepubliceerd is, verliest de klant elk recht op verhaal.

7. SAFE SEX BELEID
The Boots promoot haar safe seks beleid. Hiertoe wordt aan alle bezoekers gratis condooms, glijmiddel en latex handschoenen aangeboden. We eisen van onze bezoekers dat ze met respect voor elkaar in onze scene omgaan en elkaar dan ook informeren waar nodig. Bij vaststelling van ongewenste onveilige activiteiten behoudt The Boots zich het recht om eenieder die deze regel niet respecteert te verwijderen uit de club. Ook hebben we daarbij het recht om hun lidkaart zonder enige vergoeding in te trekken, en hun de toegang tot “The Boots” tijdelijk of permanent te weigeren.

8. IN GEVAL VAN BRAND
Gebruik van het brandalarm is enkel toegelaten in geval van brand. Misbruik zal leiden tot een permanent toegangsverbod. Tevens worden alle daaruit voortvloeiende kosten verhaald op die persoon (hulpdiensten, brandweer, ambulance, etc …). Daarenboven zullen de verloren inkomsten in rekening gebracht worden, met een minimum van 5000€.

9. AANPASSING VAN HET REGLEMENT
Het is de uitbater toegestaan het huisreglement te allen tijde aan te passen en het dan ook onmiddellijk toe te passen, ook op de personen die reeds eerder in het bezit waren van een lidkaart. Het huisreglement is te raadplegen in het onthaal van de club, alsook online op het adres -www.the-boots.com .

© The Boots 2019 | All rights reserved